VDAR

Izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības, informējam par Jūsu personas datu apstrādi un ar to saistītajām tiesībām.

Zemāk norādītie noteikumi ir spēkā 2018. gada 25. maija:

1. Personas datu pārzinis ir uzņēmums PIONART Grzegorz Sztobryn ar juridisko adresi Zabžē, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, NIP 648-249-99-39.

2. Pārzinis apstrādā personas datus, kurus Jūs sniedzāt pats vai tad, kad datu bāze tika paplašināta ar publiski pieejamu informāciju, un tos izmantos (apstrādās) pilnvaroti darbinieki.

3. Personas dati tiks apstrādāti nolūkos, kas saistīti ar uzņēmējdarbību un komercsadarbību, kā arī mārketinga nolūkos, piemēram, informatīvo vēstuļu un komerciālo piedāvājumu sūtīšanai un citām nepieciešamām darbībām, piemēram, grāmatvedības un nodokļu norēķinu veikšanai.

4. Nepieciešamības gadījumā dati var tikt nodoti tikai tām personām, kas sadarbojas ar pārzini, lai izpildītu tām uzticētos pasūtījumus un pakalpojumus, piemēram, grāmatvedības birojiem, kurjeriem, transporta uzņēmumiem, bankām, apdrošinātājiem, advokātu birojiem, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.

5. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai.

6. Dati elektroniskā veidā tiek apstrādāti IT sistēmās ar atbilstošiem drošības pasākumiem, kas garantē pilnīgu aizsardzību pret nepiederošu personu nesankcionētu piekļuvi, savukārt dokumenti papīra formā tiek glabāti slēgtos skapjos un telpās ar ierobežotu nepiederošu personu piekļuvi.

7. Jūsu dati nav pakļauti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

8. Dati netiks nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

9. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, izteikt iebildumu pret apstrādi, atsaukt piekrišanu, kā arī tiesības uz personas datu pārnesamību.

10. Sūdzības un iebildumi par personas datu apstrādi jāiesniedz elektroniski uz šādu e-pasta adresi: iod@pionart.pl.

11. Informējam, ka likuma neievērošanas gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei, t.i., Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam – www.uodo.gov.pl.